Avtalebetingelser

Les godt igjennom våre vilkår. Spør dersom du lurer på noe.

1. Generelt

1.1.   Disse avtalebetingelser gjelder ved inngåelse av avtale om leie av leiligheter og/eller båter mellom leietaker, og Vandve Kystferie as.

1.2.   Avtalen er bindende mellom partene når leietaker har betalt 25% av de totale leiekostnader.

2. Betaling

2.1.   Ved bestilling forfaller første betaling på 25% av samlet pris til betaling. Kvittering og beskrivelse av oppholdet sendes leietaker så snart første betaling er registrert. Andre betaling på 75 % av samlet pris forfaller til betaling 90 dager før leieperiodens start.

2.2.   Ved bestilling 30 dager eller tidligere før leieperiodens start, forfaller samlet pris til betaling omgående.

2.3.   Dersom betalingsbetingelsene i punkt 2.1 og 2.2 ikke overholdes, vil dette betraktes som vesentlig mislighold, og berettige Vandve Kystferie as til å heve den inngåtte avtalen. Vandve Kystferie as vil forsøke å varsle leietaker før avtalen heves. Leietakers betalingsforpliktelse reguleres av punkt 3. Avbestilling.

3. Avbestilling

3.1.   Avbestilling må skje skriftlig, og gjelder fra den dagen den er Vandve Kystferie as i hende.

3.2.  Ved avbestilling i løpet av de 10 første dagene etter bestillingsdato betaler leietaker et avbestillingsgebyr på NOK 500 ved avbestilling, forutsatt at det er mer enn 30 dager til leieperiodens start.

3.3.  Ved avbestilling senere enn 10 dager etter bestilling, og mer enn 30 dager før leieperiodens start, betaler leietaker et avbestillingsgebyr på 25 % av den samlede prisen leietaker skal betale.

3.4  Ved avbestilling mindre enn 30 dager før leieperiodens start, betaler leietaker et avbestillingsgebyr på 75 % av den samlede prisen.

3.5.   Dersom leietaker kan få en annen person til å overta leieavtalen i samme tidsrom og til samme pris, og denne personen skriftlig aksepteres av Vandve Kystferie AS, kan leieavtalen overdras til denne personen.

3.6.   Leietaker må selv ordne med reiseforsikring og/eller avbestillingsforsikring som dekker eventuelle kostnader som følge av at sykdom eller andre omstendigheter gjør at leietaker ikke kan benytte bestilte leilighet og/eller tilleggstjenester.

4. Leietakers ansvar

4.1   Leietaker skal behandle leiligheten med inventar, og alt annet materiell som overlates leietaker, forsvarlig. Leiligheten og alt annet materiell som overlates leietaker skal  tilbakeleveres i samme stand som ved overtakelse.

4.2  Selv om sluttrengjøring er inkludert i prisene til Vandve Kystferie as, fritar ikke dette leietaker fra å ordne oppvask, tømme kjøleskap samt rydde i leiligheten før avreise.

4.3   Leietaker plikter å erstatte eventuelle skader som forvoldes på eiendom, bosted med inventar, båter, motorer, redskap m.m. og har et tilsvarende ansvar for slike skader forvoldt av personer som deltar i leien eller som leietaker på annen måte gir adgang til eiendommene.

4.4.   Leietaker er selv ansvarlig for tap som oppstår ved tyveri eller annen ytre påvirkning som tilstøter leietakers private eiendeler etc.

5. Ankomst- og avreisetid

5.1.   Ankomsttidspunkt er kl. 14.00, avreisetidspunkt er kl. 10.00

6. Mangel, reklamasjon og avhjelp

6.1.   Eventuell mangler / skader må meddeles Vandve Kystferie as umiddelbart, og senest innen 48 timer fra leieperiodens start eller oppdagelsen av skaden/ mangelen, og uansett før avslutningen av leieforholdet.

6.2.   Leietaker forplikter seg til å bidra til å unngå forverring av skader, mangler og feil, og medvirke til å holde tap så lave som mulig for Vandve Kystferie as. Vandve Kystferie as skal ha en rimelig frist til å rette eller utbedre en eventuell skade eller mangel.

7. Vandve Kystferie AS sitt ansvar

7.1.   Vandve Kystferie as plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiko eller ulemper for leietaker.

8. Force Majeure

8.1.   Dersom gjennomføringen av leieavtalen vanskelig- eller umuliggjøres som følge av force majeure omstendigheter, så som krig, natur- og forurensingskatastrofer, epidemier, stengte grenser, trafikale forhold, stans i valutahandelen, streik, lockout, og lignende forhold, som ikke kunne forutses ved inngåelsen av leieavtalen, kan Vandve Kystferie as annullere avtalen. Vandve Kystferie as kan ikke holdes ansvarlig for tap som oppstår som følge av slik annullering.

9. Øvrige bestemmelser

9.1. Tvister mellom leietaker og Vandve Kystferie as skal tilstrebes å løses i minnelighet.